Press "Enter" to skip to content

พาไปชมการแข่งขันกีฬารักบี้สุดมันส์


พาไปชมการแข่งขันกีฬารักบี้ การสัมภาษณ์นักกีฬาและภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬารักบี้ ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ที่สนามรักบี้กลางแจ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2560